Atšķirības starp reālajiem un nominālajiem kontiem

Finanšu gada beigu pārskats satur vairāku darījumu sastāvu dažādos kontos, kas reģistrēti šajā periodā. Uzņēmumi reģistrē darījumus daudzos kontos, daži no tiem ietver aktīvus, kapitālu, saistības, ienākumus, ienākumus, zaudējumus un izdevumus.

Pēc tam gada beigās tiek slēgti ienākumu, zaudējumu un guvumu kontu atlikumi, un tos sauc arī par nominālajiem kontiem. Atlikumi no aktīvu, pašu kapitāla un saistību kontiem tiek pārnesti uz nākamo pārskata gadu. Šos kontus klasificē reālajos kontos.

Kas ir nominālais konts?

Nominālie konti ir tie, kuru atlikumi tiek slēgti finanšu gada beigās. Šie konti tiek ierakstīti arī peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums, kas radušies noteiktā laika posmā. Nominālie konti sāk jaunu grāmatvedības vai finanšu gadu ar nulles bilanci. Tas ir tāpēc, ka iepriekšējā gadā bilance tika slēgta, un nākamajā gadā tā netiks piemērota.

Otrs nominālā konta nosaukums ir pagaidu konts. Atlikumi, kas tiek atzīti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ir konti, kas šajā periodā ir veikuši darījumus. Pēc tam finanšu pārskatā ierakstītā beigu summa tiek pārskaitīta pašu kapitāla kategorijā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Šo galīgo summu sauc par tīro peļņu vai neto zaudējumiem. Nominālo kontu ierakstīšanas galvenais mērķis ir noteikt finanšu gada tīrus zaudējumus vai peļņu.

Kas ir reāls konts?

Reālie konti ir tie, kas netiek slēgti pārskata gada beigās. Reālos kontus uzrāda bilancē. Bilance ir uzņēmuma aktīvu, pašu kapitāla un saistību kopsavilkums. Šajā kontā lietotais “reālais” norāda uz konta veida nepārtrauktu raksturu. Šis konta tips ir aktīvs visu pārskata gadu. To sauc arī par pastāvīgo kontu. Pārskata gada atlikumi tiek pārnesti uz nākamo gadu, jo perioda beigās tie netiek slēgti.

Nominālā un reālā konta atšķirības

Definīcija

Nominālos kontus sauc arī par pagaidu kontiem, un tos definē kā kontu veidus, kas nosaka neto zaudējumus un peļņu bilancēs.

Reālos kontus sauc arī par pastāvīgiem kontiem, un tie tiek atvērti visu gadu, un to atlikumi tiek pārnesti uz nākamo grāmatvedības gadu.

Konta slēgšanas laiks

Nominālie konti tiek slēgti gada beigās.

Reālie konti netiek slēgti pārskata perioda beigās. Tie netiek atstāti, un atlikumi tiek pārnesti uz nākamā gada grāmatvedības pārskatu.

Konta tips

Nominālajā kontā ir tādi konti kā ienākumi, guvumi, izdevumi un zaudējumi.

Reālo kontu veido aktīvu, īpašnieku pašu kapitāla un saistību kontu veidi.

Izmantots finanšu pārskats

Nominālie konti tiek atzīti uzņēmuma ienākumu pārskatā.

Reālie konta darījumi tiek atzīti bilancē.

Mērķis

Nominālā konta galvenais mērķis ir noteikt uzņēmuma tīro peļņu un zaudējumus.

Reālo kontu galvenais mērķis ir noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli attiecībā uz to, kas tam pieder, salīdzinot ar to, kam tas ir parādā.

Nominālo un reālo kontu kopsavilkums

  • Galvenā atšķirība starp reālajiem un nominālajiem kontiem ir kontu turētāji.
  • Nominālajiem kontiem ir īstermiņa raksturs, un tie ilgst tikai to pārskata periodu, kurā notiek darījumi. Reālie konti turpinās nākamajā gadā.
  • Pēc tam nominālos kontus ieraksta peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet reālos kontus ieraksta bilancē.
  • Nominālie konti ir zināmi kā pagaidu konti, savukārt reālie konti ir pastāvīgie konti.
  • Nominālā konta kontu veidi ir ienākumi, izdevumi, zaudējumi un guvumi.
  • Kontu veidi reālajos kontos ir aktīvi, saistības un pašu kapitāls.
  • Dažādi uzņēmumi un organizācijas abus kontus traktē atšķirīgi, pamatojoties uz darījumu raksturu, ievērotajiem grāmatvedības principiem un kopējo ietekmi uz to darbību.